Nytt fra Økonomisenteret 20. mars 2020

20. mars, 2020

Se vårt nyhetsbrev

 

Kjære kunde,
Røyken den 20. mars 2020

Vi får mange henvendelser fra våre kunder angående Koronaviruset og hvilke konsekvenser dette får for dere som arbeidsgivere og lønnsmottakere.

Daglig kommer det ekstraordinære tiltak for en ekstraordinær situasjon. Her kommer en oversikt over siste dagers endringer:  

Permitteringsreglene er endret. Varslingstiden er 2 dager og lønnsplikt for arbeidsgiver er redusert fra 15 dager til 2 dager. Etter disse 2 dagene med permitteringslønn inntrer et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, hvor arbeidstakeren fritas for sin arbeidsplikt samtidig som virksomheten fritas for sin lønnsplikt. Etter at permitteringen har trådt i kraft vil den ansatte motta full lønn, opp til 6G som er ca. kr. 600 000, i til sammen 20 dager. Vi kan bistå med utarbeidelse av permitteringsvarsler, dersom du har behov.

Daglig leder i eget AS vil i utgangspunktet ikke ha rett til dagpenger ved en permitteringsgrad på 80% eller mer. Dette må forstås som en rettesnor, det er NAV som forvalter regelverket for dagpenger og som avklarer dette endelig.

Selvstendige Næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4.  Kompensasjon for inntektsbortfall utbetales fra NAV etter 17 dager. Det er 80% (begrenset opp til 6G) av gjennomsnittet av de 3 siste år som skal legges til grunn for begge beregningene. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4. etter samme regler som for sykepenger. 

Permitteringsprosenten som vilkår for dagpengerettigheter er redusert fra 50% til 40%.

Minstegrensen for når man kan få utbetalt dagpenger er senket til kr. 75 000.

Studenter som i dag ikke har rett på dagpenger vil bli kompensert via Lånekassen.

Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet vil motta lønn på nivå med lærlingelønn.  

Dersom arbeidstaker er satt i karantene av hensyn til smittebegrensning, vil situasjonen i henhold til NAVs fortolkning kunne gi grunnlag for sykemelding og rett til sykepenger dersom vedkommende ikke kan arbeide (for eksempel ha hjemmekontor). Dette innebærer at det løper arbeidsgiverperiode (3 dager) etter reglene ovenfor.

Omsorgspenger som gis til pass og stell av barn under 12 år, er endret fra 10 til 20 dager (pr. forelder) i løpet av et kalenderår. Dette gjelder også dersom man må være hjemme med barn i forbindelse med stengte skoler og barnehager.  Arbeidsgiverperioden er endret fra 10 til 3 dager.

Vi anbefaler å følge med på NAV sine sider, de legger  informasjon daglig:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset


Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4%, fra 14,1% til 10,1% for en termin, altså 2 måneder. 

Det er varslet at det vil bli gitt utsatt frist for betaling av MVA-skattemelding for januar/februar, som har betalingsfrist den 14. april.

Det er også varslet at det blir gitt utsatt frist for betaling av 2. termin Forskuddsskatt for AS, denne har betalingsfrist den 15.4.


Vi har gode systemer og IT-løsninger og vi er godt rigget slik at våre ansatte kan ha hjemmekontor og vi vil være tilgjengelig på telefon og mail.

Vi gjøre alt vi kan for at dere, våre kunder, ikke skal bli skadelidende dersom vi blir rammet av sykdom. Vår første prioritet er å ivareta løpende regnskapsføring og lønnsutbetalinger, samt overholde lovpålagte frister. Vi vil, så langt det er mulig, holde kontoret i Røyken sentrum åpent. Vi kommer ikke til å ta initiativ til fysiske møter og vi ønsker å begrense besøk i våre lokaler. Minner om at vi har postkasse på utsiden av bygget. Vårt avdelingskontor i Slemmestad stenges midlertidig.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss pr. telefon eller pr. mail om du har spørsmål eller om du ønsker råd og innspill.