Nytt fra Økonomisenteret 3. desember 2021

3. desember, 2021

Se vårt nyhetsbrev

Kjære kunde
Røyken, desember 2021

Covid-19 relatert sykefravær

• Reglene om en kortere arbeidsgiverperiode (4 dager) ved Covid-19 relatert sykefravær ble avviklet 1. oktober, ordningen gjeninnføres den 6. desember. For perioden 1. oktober til 6. desember må arbeidsgiver dekke lønn for fravær som skyldes Covid-19 i 16 dager, f.o.m. 6. desember vil arbeidsgiverperioden være 5 dager.

Gaver
• Det nærmer seg jul og vi får ofte spørsmål om hva arbeidsgiver kan gi til sine ansatte i gave uten at det blir skatteplikt for den ansatte. For 2021 er beløpsgrensen økt til kr. 5 000. Skattefritak gjelder for ansatte og styremedlemmer og gaven må bestå av noe annet enn pengebeløp.

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?
• Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å økte trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnaden til julebord er skattefritt for ansatte, så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket gjelder også om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord.

• Hva skal så til for at et julebord skal anses som rimelig? Skatteetaten har uttalt seg om at det må legges til grunn hva som er vanlig i arbeidslivet. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Det må også ses på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året og her har Skatteetaten uttalt at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, vil normalt være skattepliktig for mottaker.

•  Julebord i utlandet, så sant det er innenfor de samme rammene som et tilsvarende arrangement i Norge, er mulig.

• Dersom julebordet kombineres med fagseminar eller lignende, må kravene til skattefritak for velferdstiltak og tjenestereise vurderes hver for seg.

Årsoppgjøret nærmer seg
I den forbindelse vil vi minne om hva det kan være fornuftig å foreta seg FØR årsskifte.
• Ukurante varer? Er det varer som ikke lar seg selge og som ikke har noen verdi, så kan det lønne seg å kaste eller gi bort disse før nyttår, det er kun da de gir skattemessig fradrag.

• Investeringer: planlegger du å gjøre en investering/anskaffelse i nær fremtid, kan det lønne seg å foreta denne i desember. Da vil du få fradrag i år i stedet for neste år, om du venter til januar med å foreta anskaffelsen.

Frister
• Lønn: Det er stramme tidsfrister når det gjelder innberetning av lønn og ytelser for desember, fristen er den 5. januar. Vi er derfor avhengig av få opplysninger fra deg som vedrører lønn, OTP og personalforsikringer, gjerne i løpet av desember.

• Aksjonærregisteroppgaver: Frist for innsending av aksjonærregisteroppgaver for 2021 er den 31. januar 2022. Husk å melde fra til oss om det er foretatt endringer i aksjonærsits eller om det er foretatt kapitalendringer eller utbetaling av utbytte som du ikke tidligere har meldt fra til oss.

Statsbudsjettet – økt utbytteskatt og formueskatt fra 2022
• Den nye regjeringen har lagt fram sitt første statsbudsjett. Skatt på utbytte økes fra 31,68% til 35,2%. Utbytte som er besluttet og vedtatt i 2021 vil bli beskattet etter sats som gjelder for 2021 (31,68%). Skatt på utbytte vedtatt i 2021 må innbetales innen den 31.5.2022 for å unngå restskatt og renter. Utbytte som er besluttet og vedtatt, men ikke utbetalt i 2021, medregnes ikke i aksjonærens formue for 2021. Husk at aksjelovens regler for størrelsen på utbytte må overholdes. Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal gjøre en vurdering av om du kan vedta tilleggsutbytte for 2021.

• Formueskatten økes fra 0,85% til 0,95%. Det innføres et nytt trinn på 1,1% som slår inn på formuer over kr. 20 millioner. Bunnfradraget økes fra kr. 1,5 millioner til kr. 1,7 millioner. Rabatten på verdsetting av aksjer og driftsmidler reduseres fra 45% til 25%.

Prisøkning
• Fra 1.1.2022 øker vi våre priser i henhold til økning i konsumprisindeksen fra forrige regulering som var den 1.10.2020.